Rekvalifikační program Realitní makléř

Franšízy RE/MAX zastřešuje společnost Kreuziger&Sobotik, s.r.o., která získala akreditaci MŠMT na rekvalifikační program Realitní makléř pod č.j. MSMT-6658/2016-1/197

Postup od žádosti o rekvalifikaci po absolvování

 1. Uchazeč o rekvalifikační program Realitní makléř (dále jen uchazeč) musí splňovat vstupní předpoklady (středoškolské vzdělání, věk 18 let, morální bezúhonnost) a být registrován na Úřadu práce (ÚP) jako uchazeč o zaměstnání nebo jako zájemce o zaměstnání.
 2. Uchazeč prodiskutuje možnost rekvalifikace s pracovníkem ÚP (spíše na druhé schůzce).
 3. V případě ústního souhlasu ÚP uchazeč vytiskne a vyplní formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci (část A, B), podepíše, případně naskenuje.
 4. K formuláři přiloží kopii vysvědčení dokladující ukončení středoškolského vzdělání a kopii výpisu z rejstříku trestů dokladující morální bezúhonnost a zašle mailem na akademie@re-max.cz nebo poštou na Kreuziger&Sobotik, s.r.o., K Rukavičkárně 94, 190 14 Praha 9 – Klánovice.
 5. RE/MAX Akademie kontaktuje uchazeče za účelem schválení vhodného termínu rekvalifikačního kurzu, který společně s ostatními údaji, jako jsou údaje o rekvalifikačním zařízení, rozsahu rekvalifikace a ceně 11 990 Kč, vyplní do části C formuláře Zájem o zvolenou rekvalifikaci. RE/MAX Akademie odešle originál části C formuláře uchazeči poštou a naskenovanou kopii na mailovou adresu uchazeče.
 6. Uchazeč odevzdá formulář na ÚP, který má cca 30 dnů na vyjádření. ÚP rozhodne o schválení či neschválení rekvalifikace. V případě schválení pak stanoví výši úhrady, která se může dle zákona pohybovat mezi 50 % a 100 % ceny rekvalifikace.
 7. ÚP po schválení rekvalifikace zasílá uchazeči formulář Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace a vyžádá si Informovaný souhlas od RE/MAX Akademie. Tento formulář musí uchazeč zaslat v co nejkratší lhůtě na akademie@re-max.cz, která jej obratem vyplněný zasílá na ÚP. (Pozn. některé ÚP zasílají tento formulář místo uchazeči rovnou na rekvalifikační zařízení).
 8. Uchazeč uzavře s franšízantem Smlouvu o spolupráci s účastníkem rekvalifikačního kurzu, Dohodu o zachování důvěrnosti a Etický kodex RE/MAX ČR. Asistentka kanceláře vloží uchazeče do systému RAMS s funkcí Učeň. Následně jsou vygenerovány e-mail a přístupy do systémů vč. LMS.
 9. Uchazeč se přihlásí v systému LMS na předem dohodnutý termín balíčku Rekvalifikační kurz Realitní makléř. Obdrží notifikaci se zálohovou fakturou na částku 10 000 Kč, kterou musí uhradit v termínu splatnosti. Záloha slouží jako kauce. V případě nedokončení kurzu a neuhrazení Úřadem práce je kauce započtena na kurzovné.
 10. RE/MAX Akademie kontroluje uhrazení kauce.
 11. Uchazeč navštěvuje předepsané kurzy, účast stvrzuje podpisem v prezenční listině a plní zadané úkoly.
 12. Jakékoli změny v účasti (například nemoc) musí být ohlášeny co nejdříve RE/MAX Akademii (akademie@re-max.cz, 739 486 586), jinak hrozí riziko neproplacení rekvalifikace ÚP a nevrácení kauce.
 13. Po úspěšném zakončení kurzu obdrží uchazeč Osvědčení o ukončení rekvalifikace, podepsané garantem rekvalifikačního kurzu a zástupcem Kreuziger&Sobotik, s.r.o.
 14. RE/MAX Akademie potvrdí na ÚP dokončení rekvalifikace zasláním kopie Osvědčení o ukončení rekvalifikace.
 15. Uchazeč si zajistí oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti (živnostenský list).
 16. Uchazeč uzavře s franšízantem standardní Smlouvu o spolupráci s prodejním partnerem.
 17. Franšízant zašle smlouvu na centrálu RE/MAX, která po obdržení smlouvy provede úpravy v databázi makléřů.
 18. ÚP hradí cenu rekvalifikačního kurzu do 30 dnů po předložení Osvědčení o ukončení rekvalifikace.
 19. Po obdržení úhrady rekvalifikačního programu od ÚP vrací Kreuziger&Sobotik, s.r.o. nejpozději do 14 dnů celou kauci uchazeči na účet, ze kterého byla platba provedena. V případě, že ÚP hradí méně než 100 % ceny rekvalifikace, bude zbytek kurzovného naúčtován uchazeči a vrácena tak poměrná část kauce.

Podrobnosti o procesu žádosti u ÚP najdete na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace

Živnostenský list si uchazeč založí / aktivuje až po dokončení celého kurzu a současně požádá o vyřazení z databáze uchazečů o zaměstnání.

button